У С Т А В

 

 

 

на сдружение

 

 

 

„РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ – ПЛОВДИВ”

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

І. Статут

 

Член 1. /1/ Сдружение  „РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ  – ПЛОВДИВ” е сдружение с нестопанска цел, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

/2/ Сдружението се учредява за неопределен срок.

 

 

 

 

ІІ. Наименование и  седалище

 

Член 2. /1/ Наименованието на сдружението е „РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ –  ПЛОВДИВ” , което наименование се изписва и на английски език като „AMATEUR RADIO CLUBPLOVDIV

 

/2/ Седалището и адресът на управление на сдружението е град Пловдив

 

ул. Стадион  No. 3, Офис 9

 

/3/ Наименованието на сдружението се поставя върху всички негови документи.

 

 

 

ІІІ. Цели на сдружението. Средства за постигане на целите. Предмет на дейност

 

Член 3./1/Сдружение „РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ – ПЛОВДИВ” има следните цели:

 

·        Да обединява усилия и съгласува интересите на физически и юридически лица за развитие  на радиотехническите знания, радиолюбителството, комуникационните и информационни технологии в Република България.

 

·        Да представлява своите членове и защитава интересите им пред държавните и общински органи и други организации в Република България във връзка с правата им да осъществяват радиолюбителска дейност.

 

·        Да съдейства на компетентните държавни органи при изработването и прилагането на  нормативна база регламентираща радиолюбителската дейност.

 

·        Да представлява своите членове в БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ  и пред националните радиолюбителски организации на други страни, организации в съответствие с целите и задачите си.

 

·        Да разпространява радиотехнически знания, да пропагандира радиолюбителството и създава условия за неговото масовизиране.

 

·        Да пропагандира, рекламира и създава условия за използването в Република България на съвремнни методи, средства и технологии за комуникации и информатика.

 

·        Да организира и провежда спортно-състезателна дейност по радиолюбителските спортове: Радиозасичане, Късовълнов спорт, Ултракъсовълнов спорт, Радиоконструиране, Ориентиране.

 

·        Да осъщаствява информационна и издателска дейност в съответствие с целите и задачите си.

 

·        Да подмомага своите членове в съответствие с целите и задачите си.

 

/2/ Сдружение „РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ – ПЛОВДИВ” е организация за  осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА  полза.

 

/3/ За постигане на целите си  сдружението действа в съответствие с изискванията на законите в Република България и изискванията на морала.

 

/4/ Предметът на дейността на сдружението е организиране и провеждане на дейност и изпълнение на проекти по:

 

·        обучение, самообучение, разпространение и популяризиране на познания и умения в областта на радиотехниката;

 

·        комуникации, комуникационна техника и технологии;

 

·        информационни технологии и електронни медии;

 

·        подпомагане на държавните и общински органи при природни бедствия и/или  крупни аварии;

 

·        организиране и провеждане на спортна дейност във връзка с  радиолюбителските спортове : подготовка на състезатели и отбори и участие в републикански и междунанародни състезания, организирани от Българска федерация на радиолюбителите.

 

 

 

ІV. Имущество

 

Член 4./1/  Сдружение „РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ – ПЛОВДИВ”  набира необходимите за дейността си средства от :

 

·        Встъпителни вноски  и членски внос от членовете на „Радиолюбителски  клуб – Пловдив”;  

 

·        Целеви средства от държавни органи, доброволни вноски, дарения и други;

 

·        Приходи от допълнителна стопанска дейност.

 

/2/ За всички постъпили средства Управителният съвет съставя протокол,

 

      който  съставлява неразделна част от документацията на сдружението.

 

/3/ Размерът на членският внос се определя от Общото събрание по

 

      предложение на Управителния съвет.

 

/4/ Придобитите средства от членски внос, дарения и други подобни се

 

разпределят с оглед реализацията на целите на сдружението. Изразходването на средствата се извършва целево в съответствие с предмета на дейност на сдружението и настоящият Устав.

 

 

 

V. Допълнителна стопанска дейност

 

Член 5./1/  Сдружение „РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ – ПЛОВДИВ” може да извършва допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност, приходите от която се използват за постигане целите на сдружението.

 

/2/Предметът на стопанската дейност е:

 

·        организиране и провеждане на курсове срещу заплащане за обучение по радиоелектроника и за подготовка на радиолюбителски клас;

 

·        проектиране, изграждане и обслужване на комуникационни системи при поръчка от възложител, по поръчка на административен орган или на други физически и юридически лица;

 

·        сервизна и ремонтна дейност на комуникационни системи.

 

 

 

VІ. Членство

 

Член 6. /1/ В сдружение „РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ – ПЛОВДИВ” могат да членуват физически   лица, които:

 

·        споделят целите и приемат устава на сдружението;

 

·        активно съдействат за осъществяване на целите и изпълнението на задачите на сдружението;

 

·        платят  встъпителна вноска и редовно плащат членски внос.

 

/2/ Лицата, които желаят да станат членове на сдружението подават молба до Управителния съвет , в която заявяват, че са запознати и приемат Устава на сдружението и че активно ще съдействат за  осъществяване  целите и изпълнението на задачите на сдружението.Молбата се разглежда от Управителния съвет и след единодушното й одобряване се внася за разглеждане като първа точка от дневния ред  на следващото Общо събрание .

 

/3/ Членове на сдружението се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от  присъстващите членове на Общото събрание.

 

 Член 7. /1/ Всеки член на сдружението е длъжен да спазва Устава на сдружението и решенията на Общото събрание.Всеки член е длъжен да заплаща членски внос и да прави допълнителни имуществени вноски съобразно Устава и решенията на Общото събрание.

 

/2/ Всеки член на дружеството има право:

 

·         да участва в управителните и контролните органи на сдружението;

 

·         да участва във всички провеждани мероприятия, организирани от  

 

 сдружението;

 

·         да бъде информиран за дейността на сдружението;

 

·         да напусне сдружението с едномесечно предизвестие, отправено до   Управителния съвет.   

 

Член 8./1/ Членство се прекратява:

 

·         с едностранно волеизявление по реда на член 7, ал. 2, изр. последно;

 

·         със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член – физическо лице или с прекратяването или обявяването в несъстоятелност на член – юридическо лице;

 

·         с изключването;

 

·         с прекратяването на сдружението.

 

/2/ Член на сдружението се изключва по решение на Общото събрание при неплащане на членски внос или определените от Общото събрание допълнителни вноски, при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, или при бездействие , което затруднява дейността на сдружението или сочи явна незаинтерисованост на члена на сдружението от неговата работа.

 

/3/Основанията за изключване се констатират от Управителният съвет , за което се съставя нарочен доклад.В доклада Управителният съвет може да определи на члена на сдружението подходящ срок да приведе поведението си в съответствие с изискванията на Устава  и Закона. Докладът на Управителния съвет и констатираните резултати след изтичане срока по предходното изречение са основание за вземане на решение от Общото събрание за изключване на члена на сдружението.

 

 Член 9. Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси , отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите низходящи и възходящи роднини , както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до четвърта степен.

 

 

 

VII. Общо събрание

 

Член 10.Общото събрание на членовете на сдружението е върховен орган на сдружението. То се състои от всички членове на сдружението.

 

Член 11 В Общото събрание всеки един от членовете разполага с един глас при вземането на решенията. Допуска се гласуване с пълномощие, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено упълномщаване. Не се допуска преупълномощаване.

 

Член12. Общото събрание заседава не по-малко от веднъж на половин година.То се счита законно,ако присъстват най-малко половината от всички членове на сдружението. Ако не се яви нужното число събранието се отлага за един час по-късно при същият дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.
Член 13. /1/ Общото събрание на сдружението се свиква от Управителният съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете му.

 

/2/ В случай че в едномесечен срок от датата на искането на една трета от членовете на сдружението за свикване на Общо събрание ,Управителният съвет не предприеме необходимите за това действия, направилите искането членове могат сами да свикат Общо събрание по реда на чл.14

 

Член 14./1/ Управителният съвет свиква Общото събрание като изпрати писменна покана на всеки член на сдружението,която трябва да бъде получена най-малко десет дни преди насроченият ден за провеждане на Общото събрание.

 

/2/ Управителният съвет може да свика Общото събрание и чрез обнародване на поканата в „Държавен Вестник” и /или поставянето и на видно място в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
/3/ Ако броят на членовете на сдружението надхвърли 50, Общото събрание се свиква по реда на ал. 2.

 

/4/ Членовете на сдружението, направили искане за свикване на Общо събрание, извършват действия по ал. 1, ако Управителния съвет в едномесечен срок от искането им не стори това. В този случай поканата се подписва от всички членове, направили искане за свикване на Общо събрание.
/5/ Ако членовете на сдружението, направили искане за свикване на Общо събрание не разполагат с информация относно останалите членове на сдружението, Общото събрание се свиква от регистърния съд по тяхно искане или по искане на изрично упълномощено от тях лице.
/6/ Получаването на поканите от членовете на сдружението се удостоверява с подписани от тях нарочни или обратни пощенски разписки или по друг равностоен начин.

 

Член 15. В писмената покана за провеждането на Общото събрание се посочват датата, часът, мястото, дневният ред на събранието и по чия инициатива се свиква то.По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени,не могат да се вземат решения, освен ако на събранието присъстват всички членове и всички са съгласни повдигнатия въпрос да бъде разгледан.

 

Член 16. Общото събрание взема решениа за:

 

1.     изменяне и допълване на устава.

 

2.     преобразуване и прекратяване на сдружението.

 

3.     реорганизация на сдружението, откриване и закриване на клонове и

 

     участие в други организации.

 

4.     приемане и изключване на членове.

 

5.     размера на встъпителните вноски, членски внос, допълнителни        имуществени вноски, ако такива са необходими и начина и сроковете

 

       за изплащането им.

 

6.     избиране и освобождаване на членовете на Управителния съвет.

 

7.     приемане бюджет на сдружението.

 

8.     придобиване на недвижими имоти от сдружението и разпореждане с        такива имоти.

 

9.     приемане основните насоки и програмата за дейността на

 

       сдружението.

 

10.       одобряване на годишните планове и отчет на Управителния съвет.

 

11.       отмяна на решения на другите органи на сдружението, когато те         противоречат на закона или на устава.

 

12.       по други въпроси на организацията и дейността.

 

Член 17 /1/ Общото събрание приема решенията с обикновено мнозинство от присъстващите и с явно гласуване.
/2/ Решенията на Общото събрание по член 16, т. 1, 2 и 4 се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

 

Член 18.  За решенията на Общото събрание се води протоколна книга.Всеки член на сдружението може да се запознае с решенията на Общото събрание в протоколната книга.

 

Член 19 /1/ Решенията на Общото събрание могат да се обжалват пред регистърния съд относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава от всеки член на сдружението, от Управителния съвет или от Председателя на сдружението.

 

/2/ Жалбата се подава в едномесечен срок  от узнаването за постановяване на решението, но не по–късно от една година от датата на вземане на решението.

 

 

 

VIII. Управителен съвет

 

Член 20 /1/ Управителния съвет на сдружение „РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ – ПЛОВДИВ”  е изпълнителен орган на сдружението и се избира от  Общото събрание за срок от три години.

 

/2/ Членове на Управителния съвет могат да бъдат само членове на       сдружението.
/3/ Управителния съвет на сдружението се състои от седем члена.
/4/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с  обикновено мнозинство от присъстващите.

 

/5/ В състава на Управителния съвет влизат:

 

·        Председател, който е и Председател на сдружение  „РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ – ПЛОВДИВ” 

 

·        шестима членове.

 

/6/ Председателят на Управителния съвет се избира от Управителния

 

     съвет.
Член 21./1/Управителния съвет на сдружението заседава поне веднъж на      всеки месец.

 

/2/ Заседанието на Управителния съвет е редовно ако присъстват най-      малко четирима от членовето му.

 

/3/ Управителния съвет може да взема решения и неприсъствено ако       протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на съвета.

 

Член 22 /1/ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено                     мнозинство от присъствуващите.

 

/2/  Решенията на Управителния съвет по член 23, т. 1 и 4 се вземат с        мнозинство от всички членове на съвета.

 

Член 23.Управителният съвет:

 

1.     определя реда и организира извършването на дейноста на сдружението и  носи  отговорност за това;

 

2.     управлява имуществото на сдружение „РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ –     ПЛОВДИВ” , неговото опазване и увеличаване;

 

3.     взема решение за целесъобразното изразходване на средствата,       необходими за  постигане на целите на сдружението;

 

4. взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението;
5. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
6.  осъществява обща координация  и управлява текущата дейност на       сдружението;
7.  назначава щатни сътрудници и изпълнителен директор, определя       тяхното възнаграждение, оценява дейността им  и ги освобождава от       длъжност;
8.  свиква и организира работата на Общото събрание;

 

9.  решава социални и други въпроси, възложени му от Общото събрание;

 

10. ежегодно подготвя и докладва пред Общото събрание план за работата     на  Сдружението;

 

11. ежегодно подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на     Сдружението;

 

12. ежегодно отчита дейността си пред общото събрание.

 

Член 24/1/ Всеки член на Управителният съвет е длъжен да изпълнява                    поетите от него функции към сдружението.

 

/2/  Членовете на Управителният съвет са длъжни да изпълняват        добросъвестно решенията на Общото събрание и на Председателя на        Управителният съвет.

 

/3/  Всеки член на Управителния съвет е длъжен с едномесечно        предизвествие да уведоми за желанието си да напусне Управителният        съвет, ако важни причини налагат това.

 

Член 25. Председателят работи на обществени начала.Той не получава                 каквито и да е възнаграждения за работата си и има право единствено на командировъчни разходи.

 

 

 

IX. Председател на Управителният съвет (Председател на сдружението)

 

Член 26/1/ Председателят на Управителният съвет е председател на                    сдружението и се избира за срок от 3 години.

 

/2/ Председателят на Управителният съвет:

 

1.    организира изпълненията на решенията на Общото събрание и      Управителният    съвет;

 

2.    организира непосредствено дейността и осъществява оперативното ръководство     на сдружението и се грижи за опазване и увеличаване на неговото имущество;

 

3.    представлява сдружението пред трети лица в страната и чужбина, като има право да извършва действия от името и за сметка на сдружението;

 

     4.  свиква Управителният съвет на заседания;

 

     5.  осъществява добросъвестно поетите от него функции и задължения  

 

          към сдружението;

 

     6.  отчита се на полугодие за извършените от него действия пред           членовете на Управителният съвет и пред Общото събрание;

 

     7.  координира дейността на членовете на Управителният съвет, за да се           осъществяват действията, които изисква целта на сдружението.

 

X. Контролен съвет.

 

Член 27./1/ Общото събрание може да избере Контролен съвет , като определи броят на членовете и състава на Контролният съвет. Решенията по тези въпроси се вземат с обикновено мнозинство на присъствуващите членове.Мандатът  на Контролния съвет е три години.

 

/2/ Контролният съвет  осъществява надзор над законосъобразността на действията на Управителния съвет на сдружението и спазването на настоящия Устав и Устройствения првилник.

 

/3/ Контролният съвет се ръководи от Председател и заседава при необходимост по инициатива на Председателя или някой от членовете му, но не по-рядко от веднъж на 6 (шест) месеца.

 

/4/ Заседанията на Контролният съвет са редовни, ако присъствуват всички негови членове, а решенията се взимат с обикновенно мнозинство.

 

/5/ При изпълнение на задълженията си по настоящия Устав Контролният съвет има право на безпрепятствен достъп до цялата информация, съхранявана в структурите на сдружението.

 

/6/ Контролният съвет информира за решенията си всички членове на сдружението.

 


XI. Прекратяване на сдружението

 

Член 28. Освен по решение на Общото събрание сдружението се прекратява с решение на регистърния съд:

 

·        ако дейността му е противна на закона, на устава, на държавния и обществения ред или на добрите нрави;

 

·        ако е обявено в несъстоятелност;

 

·        ако стане невъзможно осъществяването на целите му;

 

·        ако в продължение на три месеца остане с по – малко членове отколкото са нужни според  Устава за образуване на Управителния съвет.

 

Член 28. С решението си за прекратяване на сдружението Общото събрание опраделя ликвидатор и срок на ликвидацията.

 

Член 29. При извършване на ликвидация  на сдружението първо се удовлетворяват кредиторите на сдружението.Ако остане имущество, то се разпределя между членовете на сдружението съответно на имущественото им участие.

 

 

 

XII. Заключителни разпоредби

 

Член 30. За всички неуредени в този Устав случаи се прилагат съответните разпоредби от гражданското законодателство на Република България.

Настоящият устав е приет от Общото събрание на сдружението в град  Пловдив на  04 декември  2015 година.